Download Test

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Download Test

Title
14 January 2022
14 January 2022
14 January 2022
Doc-test 14 January 2022
Doc-test 14 January 2022
amp test 3 February 2022
12 February 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 August 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 August 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 August 2022
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 August 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 February 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 August 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 August 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 August 2022
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 August 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 16 August 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 16 August 2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 16 August 2022
แผนป้องกันการทุจริต 16 August 2022
แผนป้องกันการทุจริต 24 August 2022
แผนป้องกันการทุจริต 24 August 2022
การปฏิบัติงาน 17 August 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16 August 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16 August 2022
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 August 2022
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 23 August 2022
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 16 August 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 16 August 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 16 August 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 16 August 2022
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 16 August 2022
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไฟล์ดาวน์โหลด 24 August 2022
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 23 August 2022
แผนดำเนินงานประจำปี 23 August 2022
แผนดำเนินงานประจำปี 23 August 2022
24 August 2022
แผนดำเนินงานประจำปี 24 August 2022
    Top