Home Theme 3

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2565

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมโอฆะบุรี1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 ได้มอบหมายให้นางวรรณา คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ไฟล์ PDF) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทํางาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ ๑. หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ ดังนี้ T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการ ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการ ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ ๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกําหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง ข้อ ๗ การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ข้อ ๙ การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล ข้อ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ…

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30  น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  

วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) มอบหมายให้ นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมโอฆะบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าว ศธ. 360 องศา

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นำโดย นายธงจรัส แสงอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ณ โรงแรมโฟทูซี เดอะชิคโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายภาณุพงศ์ พนมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผน และงานข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาการภาค 18 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ภาคและจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น www.reo18.moe.go.th

“วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมนำคณะเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเคร่งครัด

“วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18  โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการภาค 18 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ พร้อมทั้ง ศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายรมย์ พะโยม และนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM cloud meeting อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเคร่งครัด www.reo18.moe.go.th

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

ทุนพระราชทาน
มทศ.

เบื้องหลังความสำเร็จของครู
ดีเด่น "มนูญ ทิตย์วัลลี" ครู
ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการพาไปพูดคุยกับเบื้องหลัง ความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 256

ข่าวสารกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

ข่าวประกาศ

icon-procurement
  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top