คลังหนังสือออนไลน์หมวดหมู่ 1

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเข้าเล่มเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด46รายการ

1 2 3
Top