ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ eMENSCR
  35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ eMENSCR
  ดาวน์โหลด
 • 34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร
  34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร
  ดาวน์โหลด
 • 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
  33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
  ดาวน์โหลด
 • 22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่แอมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ
  22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่แอมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ
  ดาวน์โหลด
 • 21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายมันเครื่อง
  21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายมันเครื่อง
  ดาวน์โหลด
 • 15-20. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงาน
  15-20. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลด
 • 13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
  13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
  ดาวน์โหลด
 • 12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
  12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
  ดาวน์โหลด
 • 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ดาวน์โหลด
 • 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
  ดาวน์โหลด
 • 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาย้ายสายแลนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาย้ายสายแลนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  ดาวน์โหลด
 • 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
  ดาวน์โหลด
 • 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
  6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
  ดาวน์โหลด
 • 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ทำความสะอาด
  5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ทำความสะอาด
  ดาวน์โหลด
 • 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
  4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
  ดาวน์โหลด
 • 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  ดาวน์โหลด
 • 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย
  2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย
  ดาวน์โหลด
 • 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ราชการ
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ราชการ
  ดาวน์โหลด
Top