กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ว 119 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ
  ว 119 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ
  ดาวน์โหลด
 • ว 68 2558 การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์
  ว 68 2558 การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์
  ดาวน์โหลด
 • ว 37 2559 การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์
  ว 37 2559 การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์
  ดาวน์โหลด
 • ว 33 การจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
  ว 33 การจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พศ 2545 (ฉบับ 6)
  ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พศ 2545 (ฉบับ 6)
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พศ 2523 (แก้ไขถึงฉบับ 5) พศ 2541
  ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พศ 2523 (แก้ไขถึงฉบับ 5) พศ 2541
  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
  ดาวน์โหลด
 • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
  ดาวน์โหลด
 • ระเเบียบ ศธ การตรวจราชการ 2560
  ระเเบียบ ศธ การตรวจราชการ 2560
  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546
  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน
  ดาวน์โหลด
 • คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19
  คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19
  ดาวน์โหลด
 • ว 96 ปี 53 รายละเอียดหมวด 2 ข้อ 12 การบริหารงานของส่วนราชการ
  ว 96 ปี 53 รายละเอียดหมวด 2 ข้อ 12 การบริหารงานของส่วนราชการ
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2562
  ระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2562
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบบริหารงบประมาณ 2562
  ระเบียบบริหารงบประมาณ 2562
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2562
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2562
  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 2561
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 2561
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 2553
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 2553
  ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561
  ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ ฉบับ 5 2561
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ ฉบับ 5 2561
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2550 แก้ไขถึง ฉบับ 2 พศ 2554
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2550 แก้ไขถึง ฉบับ 2 พศ 2554
  ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 9) 2560
  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 9) 2560
  ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปี 26 แก้ไขถึง ฉ 8 ปี 2553
  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปี 26 แก้ไขถึง ฉ 8 ปี 2553
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการศึกษาบุตร 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการศึกษาบุตร 2560
  ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกา การศึกษาบุตร 2562
  พระราชกฤษฎีกา การศึกษาบุตร 2562
  ดาวน์โหลด
 • พระราชกฤษฎีกา สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
  พระราชกฤษฎีกา สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาล 2545
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาล 2545
  ดาวน์โหลด
Top