ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” และขับเคลื่อนคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18