การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ลำดับ ข้อมูล ลำดับ ข้อมูล
1 โครงสร้าง 16 รายงานผลารใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2 ข้อมูลผู้บริหาร 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
3 อำนาจหน้าที่ 18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
5 ข้อมูลการติดต่อ 20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 ช่องทางการสอบถาม (Q&A) 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10 แผนดำเนินงานประจำปี 25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ลำดับ ข้อมูล ลำดับ ข้อมูล
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Top