โครงสร้าง

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 18

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มตรวจราชการฯ

Top