ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นำโดย นายธงจรัส แสงอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ณ โรงแรมโฟทูซี เดอะชิคโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายภาณุพงศ์ พนมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผน และงานข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาการภาค 18 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ภาคและจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด