ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2565

วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) มอบหมายให้ นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมโอฆะบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด