ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

“วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการภาค 18 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ พร้อมทั้ง ศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายรมย์ พะโยม และนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้มีการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM cloud meeting อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเคร่งครัด