วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 ได้มอบหมายให้นางวรรณา คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ


Top