ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 17  สิงหาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมโฟทูซีเดอะชิคโฮเต็ล จังหวัดนครสวรรค์