Home Theme 5

อัพเดทข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.18

NEWS & UPDATE

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2565

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมโอฆะบุรี1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 ได้มอบหมายให้นางวรรณา คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ไฟล์ PDF) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทํางาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ ๑. หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ ดังนี้ T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการ ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการ ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ ๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกําหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง ข้อ ๗ การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ข้อ ๙ การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล ข้อ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ…

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30  น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  

วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) มอบหมายให้ นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมโอฆะบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าวประกาศ

NEWS & UPDATE

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

September 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Expired
3

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Expired
4

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Expired
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

ประกาศรับสมัครงาน

News & Update

ic_file_PDF3
ic_file_PDF3

รายงานการประชุม

News & Update

Top